Adres

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Nerek im. Prof. dr Marty Uszyckiej – Karcz
ul. Dębinki 7, budynek nr 2
80-952 Gdańsk

Zarząd

Prezes
dr Ilona Zagożdżon
Wiceprezes
dr Irena Bałasz - Chmielewska
Sekretarz
piel. Teresa Smyk
Skarbnik
mgr Beata Safader

Statut Stowarzyszenia

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Paragraf 1

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Nerek im. prof. dr Marty Uszyckiej – Karcz, dalej zwane Stowarzyszeniem jest dobrowolnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym na podstawie Ustawy z dnia 07.04.1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” i niniejszego Statutu oraz regulaminów wydanych na jego podstawie.

Paragraf 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Paragraf 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Paragraf 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Klinika Nefrologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Gdańsku, ul. Debinki 7 budynek Nr 18.


Rozdział II

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA


Paragraf 5

Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom z chorobami nerek, a zwłaszcza pacjentom poddanym terapii nerkozastępczej w poprawie warunków leczenia, jakości życia i adaptacji do środowiska społecznego.

Paragraf 6

 1. Zadania te Stowarzyszenie realizuje przez:
  1. Współpracę z władzami samorządowymi, organami administracji państwowej, środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia
  2. Rekomendowanie administracji centralnej i samorządowej rozwiązań w dziedzinie opieki nad dziećmi z chorobami nerek.
  3. Wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia.
  4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą w celu wymiany doświadczeń.
  5. Doskonalenie systemów szkolenia pacjentów, rodziców i osób wspomagających w zakresie problematyki chorób nerek u dzieci.
  6. Organizacja spotkań integracyjnych dzieci, rodziców i personelu medycznego – wyjazdy wakacyjne, spotkania , itp.
  7. Udział w rozwiązywaniu problemów medyczno – bytowych dzieci z chorobami nerek
  8. Udział w rozbudowie i poprawie wyposażenia medycznego Kliniki Nefrologii Dziecięcej SPSK Nr 1 ACK Akademii Medycznej w Gdańsku – zakup aparatury medycznej i dydaktycznej oraz innego wyposażenia Kliniki.
  9. Wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej pracowników Kliniki m.in.: współorganizowanie zjazdów, konferencji i sympozjów naukowych, wspomaganie kształcenia zawodowego.
 2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: ochrony zdrowia (PKD 85.14.F) i pomocy społecznej(PKD 85.32.C).

Rozdział III

CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


Paragraf 7

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. W poczet członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd. Warunkiem członkostwa jest złożenie deklaracji członkowskiej w formie pisemnej, która powinna zawierać imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis. Założyciele Stowarzyszenia uzyskują członkostwo z chwilą wpisania Stowarzyszenia do rejestru sądowego.
 3. Decyzja Zarządu o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia powinna być podjęta w przeciągu 1 m-ca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. O decyzji Zarządu powiadamia się zainteresowanego pisemnie w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.

Paragraf 8

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa:
 1. na wniosek złożony przez członka Stowarzyszenia z dniem wskazanym na wniosku,
 2. z chwilą śmierci członka,
 3. wskutek nieetycznego postępowania członka z chwilą podjęcia przez Zarząd decyzji o wykreśleniu.

Paragraf 9

Członkowie Stowarzyszenia posiadają czynne i bierne prawo wyborcze.

Paragraf 10

Praca w organach Stowarzyszenia jest społeczna.

Paragraf 11

Członkowie stowarzyszenia mają prawo:
 1. uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia.

Paragraf 12

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
 1. przestrzegania zasad etyki,
 2. stosowania się do postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia
 3. aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia oraz dbania o jego dobre imię

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA


Paragraf 13

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków
 2. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Komisja Rewizyjna
  2. Zarząd
 3. Wyborów do władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym - liczba kandydatów - nieokreślona.
 4. Do władz Stowarzyszenia wchodzą kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów, nie mniejszą jednak niż 50 % wszystkich głosów. W przypadku nieobsadzenia mandatów lub równej liczby głosów dokonuje się kolejnego głosowania, w którym kandydat przechodzi zwykłą większością głosów.
 5. Przy obliczaniu głosów w wyborach do właz Stowarzyszenia i podejmowaniu uchwał przez władze Stowarzyszenia uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 6. Tryb zwoływania posiedzeń Władz Stowarzyszenia określają statut oraz regulaminy tych Władz.

Rozdział V

WŁADZE STOWARZYSZENIA


Paragraf 14

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków należy:
 1. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
 2. Uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Zarządu oraz udzielania absolutorium Zarządowi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.
 5. Dokonywanie wyboru i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu.
 6. Uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej i Zarządu.

Paragraf 15

Walne Zebrania Członków dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne
 1. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd 1 raz do roku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd
  1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej
  2. Na żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia
  3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien być złożony na piśmie do Zarządu i być podpisany przez wymaganą liczbę osób. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 3 m-cy miesięcy od daty złożenia wniosku.

O czasie i miejscu obrad Walnego Zebrania członkowie Stowarzyszenia zawiadamiani będą na piśmie lub zawiadomienie opublikowane będzie w prasie na co najmniej 14 dni przed datą zebrania.


Paragraf 16

 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w I terminie, natomiast w II terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych.
 2. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków jest jawne.

Rozdział VI

KOMISJA REWIZYJNA


Paragraf 17

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę i nadzór nad Stowarzyszeniem.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych spośród członków Stowarzyszenia na okres 5 lat.
 3. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie Członków.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Paragraf 18

Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa:
 1. z upływem kadencji, na którą został wybrany
 2. z chwilą zrzeczenia się mandatu
 3. z chwilą ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

Paragraf 19

Na nieobsadzony mandat w Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru innego członka Stowarzyszenia do końca kadencji Komisji Rewizyjnej.

Paragraf 20

 1. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia
  2. przeprowadzanie kontroli sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków władz Stowarzyszenia lub poszczególnych członków
 2. Komisja Rewizyjna może przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Stowarzyszenia.

Paragraf 21

 1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub jego zastępca co najmniej 1 raz do roku.
 3. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Walne Zebranie Członków w celu ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej.
 4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały jednomyślnie przy obecności co najmniej 2 z 3 członków.

Paragraf 22

Wewnętrzną strukturę Komisji Rewizyjnej, tryb obradowania oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.


Rozdział VII

ZARZĄD


Paragraf 23

 1. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika wybieranych spośród członków Stowarzyszenia poprzez Walne Zebranie Członków na okres 5 lat.
 2. Postanowienia paragrafu 18 stosuje się odpowiednio do członków Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie przy obecności 3 z 4 członków Zarządu.
 4. Na nieobsadzony mandat Zarządu Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru innego członka Stowarzyszenia do końca kadencji Zarządu.

Paragraf 24

 1. Do zakresu działań Zarządu należy:
  1. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, w spotkaniach z organami władzy i administracji państwowej
  3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz Komisji Rewizyjnej
  5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 2. Oświadczenia woli i zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia składają prezes i wiceprezes.

Paragraf 25

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przynajmniej raz na pół roku.

Paragraf 26

Szczegółowe zasady działania, tryby obradowania oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.


Rozdział VIII

FUNDUSZE I GOSPODARKA STOWARZYSZENIA


Paragraf 27

 1. Fundusze Stowarzyszenia powstają z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej i ze składek członkowskich.
 2. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków. Są one zbierane raz na rok.
 3. Organem zarządzającym majątkiem Stowarzyszenia jest jego Zarząd.

Paragraf 27a

Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w atr. 3 ust. 3,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział IX

ZMIANA STATUTU


Paragraf 28

 1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności 50 % członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie zawiadomi Sąd Rejestrowy o zmianie statutu.

Rozdział X

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA


Paragraf 29

Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu wskutek uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności 50 % członków Stowarzyszenia.

Przekaż 1% podatku

 • Numer KRS: 0000243985

Konto bankowe

 • Bank Millennium S.A.

  nr 66116022020000000071596965

 • e-pity po prostu